தொடர் மழையால் பாதிக்கப்பட்டமக்களுக்கு உதவி

224

அண்மையில் மட்டக்களபில் தொடர் மழையால் பாதிக்கப்பட்டமக்களுக்கு  தண்ணீர் போத்தல்கள்  வழங்கப்பட்டன்